2020 rok

REGULAMIN

organizacji ogólnopolskiego konkursu krótkich form literackich ,,BOOKOWISKO”, 2020 

 • 1

Konkurs  krótkich form literackich ,,BOOKOWISKO”, zwanym dalej Konkursem  jest wydarzeniem cyklicznym organizowanym  przez Fundację Tylko Bieszczady w Cisnej

 • 2
 1. W Konkursie mogą  wziąć udział wszyscy chętni – amatorzy i profesjonaliści, udział jest bezpłatny.
 2. Osoby niepełnoletnie, zobowiązane są dołączyć pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w konkursie (w formie skanu pisemnej zgody).
 • 3
 1. Utwory przesyłane na Konkurs nie mogą naruszać praw stron trzecich i nie mogą być to utwory wcześniej nagradzane lub  publikowane w wydawnictwach z nr. ISBN.
 2. Utwory będą  oceniane indywidualnie – komisja nie ocenia nadesłanych zestawów.
 3. Na Konkurs można przesyłać utwory literackie – teksty pisane z zakresu szerokorozumianej literatury krótkich form : opowiadania, wiersze, opisy, mini dialogi, reportaże, autorskie formy literackie  – jedynym ograniczeniem jest ilość znaków ze spacjami – do 12000 w przesłanym utworze.
 • 4
 1. Oceny zgłoszonych utworów do Konkursu dokona Komisja powołana przez Fundację Tylko Bieszczady  – punkt 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany składu  Komisji.  Decyzja Komisji jest ostateczna, a kryteria oceny niejawne. Komisja nie jest zobowiązana do wyjaśniania swoich decyzji. Ostateczny skład Komisji zostanie podany na stronie Fundacji (tylkobieszczady.pl)  w osobnym komunikacie
 2. Skład komisji Konkursu:

Przewodniczący prof. Marcin Rapacz

Członkowie: Tomasz Rejzdrowicz, Rafał Dominik,  Aleksandra Starostecka

Sekretarz komisji-Joanna Wierzbicka

 • 5

Nagrody zostaną przygotowane przez fundację i będą wręczane  zwycięzcom Konkursu  podczas wieczoru literackiego „Bookowisko” przez przewodniczącego Jury lub osoby wskazane przez Fundację

Laureaci Konkursu będą mogli zaprezentować nagrodzone  utwory w czasie wieczoru literackiego tj. 7.08.2020 r.  – w czasie realizacji projektu Ciśniańskie Odcienie Kultury  jak również będą promowani na stronie Fundacji.

 • 6

Wszyscy Laureaci Konkursu otrzymują -zaproszenie wstępu na festiwal Magiczne Bieszczady w dniu 7.08.2020 r.  , który z racji epidemii ma charakter zamknięty.

 • 7

Przebieg Konkursu

Nadsyłane utwory przyjmowane będą tylko w formie elektronicznej  od 1.07 . do 31.07. br.   tylko E-MAILEM na adresy  tylkobieszczady@o2.pl oraz na kafwka@gmail.com – Tomasz Rejzdrowicz (koordynator konkursu) z dopiskiem „Praca konkursowa – KKFL Bookowisko” (w temacie e-maila proszę wpisać „Konkurs – Bookowisko”)

 • 8

 Kryteria zgłoszenia

 1. Ilość przesyłanych utworów – maksymalnie 3 /mile widziana tematyka bieszczadzka/.
 2. Każdy przesłany utwór powinien być zapisany w oddzielnym dokumencie – w formacie pliku Word, opisanym ,,imię nazwisko autora, tytuł utworu. W treści maila należy podać dane –imię i nazwisko uczestnika, nr  telefonu kontaktowego, adres e-mail –  kontaktowy.
 3. Skan zgody o którym mowa w par. 2 – jeżeli dotyczy.
 • 9

Sprawy organizacyjne

 1. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego  regulaminu
 2. Wszyscy laureaci Konkursu wyrażają zgodę  na bezpłatną rejestracje występu i umieszczania nagrania w różnych materiałach informacyjnych, promocyjnych, wykorzystywania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń  nadających się do rozpowszechniania (np. w formie elektronicznej, publiczne prezentacje, umieszczania utworów w tomikach literackich, gazecie „Tylko Bieszczady” itp. ) w celu związanym z działalnością lub promocją Fundacji.
 3. Przystąpienie uczestników do Konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na:

– wykorzystanie ich nazwisk, imion w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z działaniem Fundacji

-przetwarzanie danych przesyłanych  dla potrzeb konkursu zgodnie z obowiązującym  prawem,

– publikację nadesłanych utworów  oraz informacji o autorach na stronie Fundacji oraz  w materiałach wydawanych przez Fundację w celach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych

 1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych lub roszczenia stron trzecich w stosunku do wykonywanych utworów.
 2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 3. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w czasie wieczoru literackiego.
 4. Laureaci Konkursu otrzymają zawiadomienia mailem / na adresy e-mail  zgodnie z §9 pkt II/ do dnia 3.08.br. w celu podania informacji zwrotnej dotyczącej ich obecności na wieczorze literackim, co umożliwi im osobiste zaprezentowanie utworu
 5. Wszelkie zapytania i informacje należy przesyłać na adres: tylkobieszczady@o2.pl
 6. Organizator nie pokrywa kosztów:

– związanych z przejazdem na miejsce festiwalu

-noclegu i wyżywienia laureatów w czasie festiwalu

 

 

ORGANIZATOR

FUNDACJA TYLKO BIESZCZADY w Cisnej

2019 rok

REGULAMIN

organizacji ogólnopolskiego konkursu krótkich form literackich ,,BOOKOWISKO”, 2019

 

 • 1

Konkurs  krótkich form literackich ,,BOOKOWISKO”, zwanym dalej Konkursem  jest wydarzeniem cyklicznym organizowanym  przez Fundację Tylko Bieszczady w Cisnej

 

 • 2
 1. W Konkursie mogą  wziąć udział wszyscy chętni – amatorzy i profesjonaliści, udział jest bezpłatny.
 2. Osoby niepełnoletnie, zobowiązane są dołączyć pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w konkursie (w formie skanu pisemnej zgody).
 • 3

 

 1. Utwory przesyłane na Konkurs nie mogą naruszać praw stron trzecich i nie mogą być to utwory wcześniej nagradzane lub  publikowane w wydawnictwach z nr. ISBN.
 2. Utwory będą  oceniane indywidualnie – komisja nie ocenia nadesłanych zestawów.
 3. Na Konkurs można przesyłać utwory literackie – teksty pisane z zakresu szerokorozumianej literatury krótkich form : opowiadania, wiersze, opisy, mini dialogi, reportaże, autorskie formy literackie  – jedynym ograniczeniem jest ilość znaków ze spacjami – do 12000 w przesłanym utworze.

 

 • 4
 1. Oceny zgłoszonych utworów do Konkursu dokona Komisja powołana przez Fundację Tylko Bieszczady  – punkt 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany składu  Komisji.  Decyzja Komisji jest ostateczna, a kryteria oceny niejawne. Komisja nie jest zobowiązana do wyjaśniania swoich decyzji. Ostateczny skład Komisji zostanie podany na stronie Fundacji (tylkobieszczady.pl)  w osobnym komunikacie
 2. Skład komisji Konkursu:

Przewodniczący    prof. Marcin Rapacz

Członkowie:           Tomasz Rejzdrowicz, Rafał Dominik,  Marek  Petrykowski,  Aleksandra Starostecka

Sekretarz komisji-Joanna Wierzbicka

 

 • 5

Nagrody zostaną przygotowane przez fundację i będą wręczane  zwycięzcom Konkursu  podczas wieczoru literackiego „Bookowisko” przez przewodniczącego Jury lub osoby wskazane przez Fundację

Laureaci Konkursu będą mogli zaprezentować nagrodzone  utwory w czasie wieczoru literackiego tj. 2.08.2019 r.  – w czasie realizacji projektu Ciśniańskie Odcienie Kultury  jak również będą promowani na stronie Fundacji.

 • 6

Wszyscy Laureaci Konkursu otrzymują bezpłatne bilety wstępu na festiwal Magiczne Bieszczady w dniu 3.08.2019 r.  jeżeli wstęp na to wydarzenie będzie odpłatny.

 • 7

Przebieg Konkursu

Nadsyłane utwory przyjmowane będą tylko w formie elektronicznej  od 1.07 . do 20.07. br.   tylko E-MAILEM na adresy  tylkobieszczady@o2.pl oraz na kafwka@gmail.com – Tomasz Rejzdrowicz (koordynator konkursu) z dopiskiem „Praca konkursowa – KKFL Bookowisko” (w temacie e-maila proszę wpisać „Konkurs – Bookowisko”)

 

 

 

 • 8

 Kryteria zgłoszenia

 1. Ilość przesyłanych utworów – maksymalnie 3 /mile widziana tematyka bieszczadzka/.
 2. Każdy przesłany utwór powinien być zapisany w oddzielnym dokumencie – w formacie pliku Word, opisanym ,,imię nazwisko autora_tytuł utworu. W treści maila należy podać dane –imię i nazwisko uczestnika, nr  telefonu kontaktowego, adres e-mail –  kontaktowy.
 3. Skan zgody o którym mowa w par. 2 – jeżeli dotyczy.
 • 9

Sprawy organizacyjne

 1. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego  regulaminu
 2. Wszyscy laureaci Konkursu wyrażają zgodę  na bezpłatną rejestracje występu i umieszczania nagrania w różnych materiałach informacyjnych, promocyjnych, wykorzystywania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń  nadających się do rozpowszechniania (np. w formie elektronicznej, publiczne prezentacje, umieszczania utworów w tomikach literackich, gazecie „Tylko Bieszczady” itp. ) w celu związanym z działalnością lub promocją Fundacji.
 3. Przystąpienie uczestników do Konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na:

– wykorzystanie ich nazwisk, imion w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z działaniem Fundacji

-przetwarzanie danych przesyłanych  dla potrzeb konkursu zgodnie z obowiązującym  prawem,

– publikację nadesłanych utworów  oraz informacji o autorach na stronie Fundacji oraz  w materiałach wydawanych przez Fundację w celach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych

 1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych lub roszczenia stron trzecich w stosunku do wykonywanych utworów.
 2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 3. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w czasie wieczoru literackiego.
 4. Laureaci Konkursu otrzymają zawiadomienia mailem / na adresy e-mail  zgodnie z §9 pkt II/ do dnia 27.07.br. w celu podania informacji zwrotnej dotyczącej ich obecności na wieczorze literackim, co umożliwi im osobiste zaprezentowanie utworu
 5. Wszelkie zapytania i informacje należy przesyłać na adres: tylkobieszczady@o2.pl
 6. Organizator nie pokrywa kosztów:

– związanych z przejazdem na miejsce festiwalu

-noclegu i wyżywienia laureatów w czasie festiwalu

 

 

ORGANIZATOR

FUNDACJA TYLKO BIESZCZADY w Cisnej

 

 

 

 

2019 rok

REGULAMIN

organizacji konkursu literackiego ,JESTEM STĄD” 2019

 

 • 1

Konkurs literacki JESTEM STĄD, zwanym dalej Konkursem jest wydarzeniem  cyklicznym organizowanym przez Fundację Tylko Bieszczady w Cisnej w ramach projektu „Ciśniańskie odcienie kultury”.

 • 2
 1. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni – amatorzy i profesjonaliści w wieku do 16 roku życia.
 2. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży zamieszkującej region Gminy Cisna, udział jest bezpłatny.
 3. Osoby niepełnoletnie, zobowiązane są dołączyć pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w konkursie (w formie skanu pisemnej zgody).
 • 3
 1. Utwory przesyłane na Konkurs nie mogą naruszać praw stron trzecich i nie mogą być to utwory wcześniej nagradzane lub  publikowane w wydawnictwach z nr. ISBN.
 2. Utwory będą oceniane indywidualnie – komisja nie ocenia nadesłanych zestawów.
 3. Na Konkurs można przesyłać utwory literackie – teksty pisane z zakresu szerokorozumianej literatury krótkich form : opowiadania, wiersze, opisy, mini dialogi, reportaże, autorskie formy literackie – jedynym ograniczeniem jest ilość znaków ze spacjami – do 12000 w przesłanym utworze.
 • 4
 1. Oceny zgłoszonych utworów do Konkursu dokona Komisja powołana przez Fundację Tylko Bieszczady – punkt 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany składu Komisji. Decyzja Komisji jest ostateczna, a kryteria oceny niejawne. Komisja nie jest zobowiązana do wyjaśniania swoich decyzji. Ostateczny skład Komisji zostanie podany na stronie Fundacji (www.tylkobieszczady.pl) w osobnym komunikacie
 2. Skład komisji Konkursu:

Przewodniczący prof. Marcin Rapacz

Członkowie:Tomasz Rejzdrowicz, Aleksandra Starostecka

Sekretarz komisji – Joanna Wierzbicka

 

 • 5

Nagrody zostaną przygotowane przez fundację i będą wręczane zwycięzcom Konkursu podczas wieczoru literackiego „JESTEM STĄD w ramach projektu „Ciśniańskie Odcienie kultury” przez przewodniczącego Jury lub osoby wskazane przez Fundację

Laureaci Konkursu będą mogli zaprezentować nagrodzone utwory w czasie wieczoru literackiego tj.02.08.2019 r. jak również będą promowani na stronie Fundacji.

 • 6

Wszyscy Laureaci Konkursu otrzymują bezpłatne bilety wstępu na wszystkie dni festiwalu i na Ciśniański Jarmark Turystyczny – jeżeli wstęp na wydarzenie będzie odpłatny.

 • 7

Przebieg Konkursu

Nadsyłane utwory przyjmowane będą tylko w formie elektronicznej od 14.06. do 12.07. br.
tylko E-MAILEM na adresy tylkobieszczady@o2.pl oraz na kafwka@gmail.com – Tomasz Rejzdrowicz (koordynator konkursu) z dopiskiem „Praca konkursowa – JESTEM STĄD ”
(w temacie e-maila proszę wpisać „Konkurs – JESTEM STĄD”

 • 8

Kryteria zgłoszenia

 1. Ilość przesyłanych utworów – maksymalnie 1
 2. Każdy przesłany utwór powinien być zapisany w oddzielnym dokumencie – w formacie pliku Word, opisanym ,,imię nazwisko autora, tytuł utworu. W treści maila należy podać dane –imię i nazwisko uczestnika, nr  telefonu kontaktowego, adres e-mail – kontaktowy.
 3. Skan zgody o którym mowa w par. 2 .
 • 9

Sprawy organizacyjne

 1. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu
 2. Wszyscy laureaci Konkursu wyrażają zgodę  na bezpłatną rejestracje występu i umieszczania nagrania w różnych materiałach informacyjnych, promocyjnych, wykorzystywania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń  nadających się do rozpowszechniania (np. w formie elektronicznej, publiczne prezentacje, umieszczania utworów w tomikach literackich, gazecie „Tylko Bieszczady” itp. ) w celu związanym z działalnością lub promocją Fundacji.
 3. Przystąpienie uczestników do Konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na:

– wykorzystanie ich nazwisk, imion w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z działaniem Fundacji

-przetwarzanie danych przesyłanych dla potrzeb konkursu zgodnie z obowiązującym prawem,

– publikację nadesłanych utworów  oraz informacji o autorach na stronie Fundacji oraz w materiałach wydawanych przez Fundację w celach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych;

 1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych lub roszczenia stron trzecich w stosunku do przedstawianych utworów.
 2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 3. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w czasie wieczoru literackiego.
 4. Laureaci Konkursu otrzymają zawiadomienia mailem / na adresy e-mail zgodnie z § 9 pkt II/ do dnia 27.07.br. w celu podania informacji zwrotnej dotyczącej ich obecności na wieczorze literackim, co umożliwi im osobiste zaprezentowanie utworu
 5. Wszelkie zapytania i informacje należy przesyłać na adres: tylkobieszczady@o2.pl
 6. Organizator nie pokrywa kosztów:

– związanych z przejazdem na miejsce festiwalu

-noclegu i wyżywienia laureatów w czasie festiwalu

 

 

ORGANIZATOR

FUNDACJA TYLKO BIESZCZADY w Cisnej

 

 

2018 rok

REGULAMIN

organizacji ogólnopolskiego konkursu krótkich form literackich ,,BOOKOWISKO”, 2018

 

 • 1

Konkurs  krótkich form literackich ,,BOOKOWISKO”, zwanym dalej Konkursem  jest wydarzeniem cyklicznym organizowanym  przez Fundację Tylko Bieszczady w Cisnej

 

 • 2
 1. W Konkursie mogą  wziąć udział wszyscy chętni – amatorzy i profesjonaliści, udział jest bezpłatny.
 2. Osoby niepełnoletnie, zobowiązane są dołączyć pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w konkursie (w formie skanu pisemnej zgody).
 • 3

 

 1. Utwory przesyłane na Konkurs nie mogą naruszać praw stron trzecich i nie mogą być to utwory wcześniej nagradzane lub  publikowane w wydawnictwach z nr. ISBN.
 2. Utwory będą  oceniane indywidualnie – komisja nie ocenia nadesłanych zestawów.
 3. Na Konkurs można przesyłać utwory literackie – teksty pisane z zakresu szerokorozumianej literatury krótkich form : opowiadania, wiersze, opisy, mini dialogi, reportaże, autorskie formy literackie  – jedynym ograniczeniem jest ilość znaków ze spacjami – do 12000 w przesłanym utworze.

 

 • 4
 1. Oceny zgłoszonych utworów do Konkursu dokona Komisja powołana przez Fundację Tylko Bieszczady  – punkt 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany składu  Komisji.  Decyzja Komisji jest ostateczna, a kryteria oceny niejawne. Komisja nie jest zobowiązana do wyjaśniania swoich decyzji. Ostateczny skład Komisji zostanie podany na stronie Fundacji (tylkobieszczady.pl)  w osobnym komunikacie
 2. Skład komisji Konkursu:

Przewodniczący    prof. Marcin Rapacz

Członkowie:           Tomasz Rejzdrowicz, Rafał Dominik,  Marek  Petrykowski,  Aleksandra Starostecka

Sekretarz komisji-Joanna Wierzbicka

 

 • 5

Nagrody zostaną przygotowane przez fundację i będą wręczane  zwycięzcom Konkursu  podczas wieczoru literackiego „Bookowisko” przez przewodniczącego Jury lub osoby wskazane przez Fundację

Laureaci Konkursu będą mogli zaprezentować nagrodzone  utwory w czasie wieczoru literackiego tj. 3.08.2018 r.  jak również będą promowani na stronie Fundacji.

 • 6

Wszyscy Laureaci Konkursu otrzymują bezpłatne bilety wstępu na wszystkie dni festiwalu i na Ciśniański Jarmark Turystyczny – jeżeli wstęp na wydarzenie będzie odpłatny.

 • 7

Przebieg Konkursu

Nadsyłane utwory przyjmowane będą tylko w formie elektronicznej  od 15.06 . do 10.07. br.   tylko E-MAILEM na adresy  tylkobieszczady@o2.pl oraz na kafwka@gmail.com – Tomasz Rejzdrowicz (koordynator konkursu) z dopiskiem „Praca konkursowa – KKFL Bookowisko” (w temacie e-maila proszę wpisać „Konkurs – Bookowisko”)

 

 

 

 • 8

 Kryteria zgłoszenia

 1. Ilość przesyłanych utworów – maksymalnie 3 /mile widziana tematyka bieszczadzka/.
 2. Każdy przesłany utwór powinien być zapisany w oddzielnym dokumencie – w formacie pliku Word, opisanym ,,imię nazwisko autora_tytuł utworu. W treści maila należy podać dane –imię i nazwisko uczestnika, nr  telefonu kontaktowego, adres e-mail –  kontaktowy.
 3. Skan zgody o którym mowa w par. 2 – jeżeli dotyczy.
 • 9

Sprawy organizacyjne

 1. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego  regulaminu
 2. Wszyscy laureaci Konkursu wyrażają zgodę  na bezpłatną rejestracje występu i umieszczania nagrania w różnych materiałach informacyjnych, promocyjnych, wykorzystywania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń  nadających się do rozpowszechniania (np. w formie elektronicznej, publiczne prezentacje, umieszczania utworów w tomikach literackich, gazecie „Tylko Bieszczady” itp. ) w celu związanym z działalnością lub promocją Fundacji.
 3. Przystąpienie uczestników do Konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na:

– wykorzystanie ich nazwisk, imion w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z działaniem Fundacji

-przetwarzanie danych przesyłanych  dla potrzeb konkursu zgodnie z obowiązującym  prawem,

– publikację nadesłanych utworów  oraz informacji o autorach na stronie Fundacji oraz  w materiałach wydawanych przez Fundację w celach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych

 1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych lub roszczenia stron trzecich w stosunku do wykonywanych utworów.
 2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 3. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w czasie wieczoru literackiego.
 4. Laureaci Konkursu otrzymają zawiadomienia mailem / na adresy e-mail  zgodnie z §9 pkt II/ do dnia 27.07.br. w celu podania informacji zwrotnej dotyczącej ich obecności na wieczorze literackim, co umożliwi im osobiste zaprezentowanie utworu
 5. Wszelkie zapytania i informacje należy przesyłać na adres: tylkobieszczady@o2.pl
 6. Organizator nie pokrywa kosztów:

– związanych z przejazdem na miejsce festiwalu

-noclegu i wyżywienia laureatów w czasie festiwalu

 

 

ORGANIZATOR

FUNDACJA TYLKO BIESZCZADY w Cisnej

 

 

 

 

==========================================================

2017 r.

Wyniki Konkursu Krótkich Form Literackich „Bookowisko” 2017

 

 

5 sierpnia 2017 roku został rozstrzygnięty pierwszy Konkurs Krótkich Form Literackich „ Bookowisko” organizowany przez Fundację Tylko Bieszczady w ramach Ciśniańskiego Jarmarku Turystycznego. Na konkurs wpłynęło szesnaście prac od jedenastu autorów. Jury w składzie : Marcin Rapacz( przewodniczący), Marek Petrykowski, Rafał Dominik, Tomasz Rejzdrowicz oceniło prace i podjęło decyzję:

 

III miejsce zajął Andrzej Poper opowiadaniem „W cieniu lipy”

 

II miejsce zajął Krzysztof Wiktorowicz opowiadaniem „ Wydra, sznurek i pagórek”

 

I miejsce zajął Józef Bilski formą poetycką „Ołtarz Bieszczadzki”

 

Wszystkich laureatom i uczestnikom  serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w naszym konkursie. Jednocześnie zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji KKFL Bookowisko.

 

Fundacja Tylko Bieszczady

Fundacja Tylko Bieszczady ma przyjemność zaprosić wszystkich chętnych Państwa do wzięcia udziału w pierwszym konkursie krótkich form literackich „Bookowisko”. Otwarci jesteśmy na wszelkie formy literackie, inne punkty widzenia, estetyki. Naszym założeniem jest stworzenie przestrzeni, gdzie owe różnorodności będą mogły się spotkać, korespondować ze sobą i  toczyć literacki dialog.

REGULAMIN

organizacji ogólnopolskiego konkursu krótkich form literackich ,,BOOKOWISKO”

 

 • 1

Konkurs  krótkich form literackich ,,BOOKOWISKO”, zwanym dalej Konkursem  jest wydarzeniem cyklicznym organizowanym  przez Fundację Tylko Bieszczady z  Cisnej

 

 • 2
 1. W Konkursie mogą  wziąć udział wszyscy chętni – amatorzy i profesjonaliści, udział jest bezpłatny.
 2. Osoby niepełnoletnie, zobowiązane są dołączyć pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w konkursie (w formie skanu dokumentu).
 • 3
 1. Utwory przesyłane na Konkurs nie mogą naruszać praw stron trzecich i nie mogą być to utwory wcześniej nagradzane lub  publikowane w wydawnictwach z nr. ISBN.
 2. Utwory będą  oceniane indywidualnie – komisja nie ocenia nadesłanych zestawów.
 3. Na Konkurs można przesyłać utwory literackie – teksty pisane z zakresu szerokorozumianej literatury krótkich form : opowiadania, wiersze, opisy, mini dialogi, reportaże, autorskie formy literackie  – ograniczeniem jest ilość znaków ze spacjami – do 12000 oraz tematyka Bieszczady.
 • 4
 1. Oceny zgłoszonych utworów do Konkursu dokona Komisja powołana przez Fundację Tylko Bieszczady  – punkt 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany składu  Komisji.  Decyzja Komisji jest ostateczna, a kryteria oceny niejawne. Komisja nie jest zobowiązana do wyjaśniania swoich decyzji. Ostateczny skład Komisji zostanie podany na stronie Fundacji (tylkobieszczady.pl)  w osobnym komunikacie .
 2. Skład komisji Konkursu:

Przewodniczący    prof. Marcin Rapacz

Członkowie:           Tomasz Rejzdrowicz, Rafał Dominik, Marek  Petrykowski

3. Honorowym przewodniczący Konkursu – Ryszard Szociński.

 

 • 5

Nagrody zostaną przygotowane przez fundację i wójt Gminy Cisna , i  będą wręczane  zwycięzcom Konkursu  podczas wieczoru literackiego „Bookowisko” przez przewodniczącego Jury lub osoby wskazane przez Fundację . Laureaci Konkursu będą mogli zaprezentować nagrodzone  utwory w czasie wieczoru literackiego tj. 4.08.2017 r.  jak również będą promowani na stronie Fundacji.

 

 • 6

Wszyscy Laureaci Konkursu otrzymują bezpłatne bilety wstępu na wszystkie dni festiwalu,,Magiczne Bieszczady”  i na Ciśniański Jarmark Turystyczny – jeżeli wstęp na wydarzenie będzie odpłatny.

 • 7

Przebieg Konkursu

Nadsyłane utwory przyjmowane będą tylko w formie elektronicznej   do 10.07. br.   tylko E-MAILEM na adresy kafwka@gmail.com – Tomasz Rejzdrowicz   i do wiadomości   tylkobieszczady@o2.pl z dopiskiem „Praca konkursowa – KKFL Bookowisko”

 • 8

 Kryteria zgłoszenia

 1. Ilość przesyłanych utworów – maksymalnie 2 / tematyka bieszczadzka/.
 2. Każdy przesłany utwór powinien być zapisany w oddzielnym dokumencie – w formacie pliku Word, opisanym ,,imię nazwisko autora, tytuł utworu. W treści maila należy podać dane –imię i nazwisko uczestnika, nr  telefonu kontaktowego, adres e-mail –  kontaktowy.
 • 9

Sprawy organizacyjne

 1. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego  regulaminu
 2. Wszyscy laureaci Konkursu wyrażają zgodę  na bezpłatną rejestracje występu i umieszczania nagrania w różnych materiałach informacyjnych, promocyjnych, wykorzystywania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń  nadających się do rozpowszechniania (np. w formie elektronicznej, publiczne prezentacje, umieszczania utworów w tomikach literackich, gazecie „Tylko Bieszczady” itp. w celu związanym z działalnością lub promocją Fundacji.
 3. Przystąpienie uczestników do Konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na:

– wykorzystanie ich nazwisk, imion w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z działaniem Fundacji

-przetwarzanie danych przesyłanych  dla potrzeb konkursu zgodnie z obowiązującym  prawem,

– publikację nadesłanych utworów  oraz informacji o autorach na stronie Fundacji oraz  w materiałach wydawanych przez Fundację w celach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych

 1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych lub roszczenia stron trzecich w stosunku do wykonywanych utworów.
 2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 3. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w czasie wieczoru literackiego – 4.08.2017 r.
 4. Laureaci Konkursu otrzymają zawiadomienia mailem / na adresy e-mail  zgodnie z §9 pkt II/ do dnia 25.07.br. w celu podania informacji zwrotnej dotyczącej ich obecności na wieczorze literackim, co umożliwi im osobiste zaprezentowanie utworu
 5. Wszelkie zapytania i informacje należy przesyłać na adres: kafwka@gmail.com z dopiskiem : „Pytanie – Bookowisko”

ORGANIZATOR

FUNDACJA TYLKO BIESZCZADY w Cisnej