Zarząd Fundacji:

prof.  Marcin Rapacz – Prezes

mgr inż. Paweł Wierzbicki – Wiceprezes

Nr konta fundacji Tylko Bieszczady w Cisnej

Bank BGŻ 50 2030 0045 1110 0000 0407 5630

Celem Fundacji jest:

 1. Szeroko rozumiana promocja Bieszczadów, ze szczególnym uwzględnieniem ich położenia na pograniczu kulturowym;
 2. Kształtowanie wizerunku Bieszczadów a w szczególności miejscowości Cisna, jako przestrzeni społecznej, turystycznej i kulturalnej dla wielkoformatowych przedsięwzięć służących propagowaniu wszelkich form aktywności;
 3. Dążenie do stworzenia w Cisnej znanego w Polsce centrum ważnych i znaczących wydarzeń kulturalnych, turystycznych, społecznych.
 4. Konsolidacja działań podejmowanych przez różne podmioty dla realizacji zadań na rzecz propagowania Bieszczadów jako miejsca oferującego atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu;
 5. Odszukiwanie dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego rejonu bieszczadzkiego;
 6. Działania zmierzające do wykorzystania bieszczadzkiego środowiska naturalnego, w celach rozwijania regionu pod kątem turystycznym;
 7. Aktywizacja społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, oraz zaangażowanie jej w urzeczywistnieniu pozytywnego wizerunku, ale także w tworzeniu alternatywnych wizji przyszłości i rozwoju Bieszczadów;
 8. Działalność na rzecz propagowania kompleksowej wiedzy o Bieszczadach, ze szczególnym uwzględnieniem ich dziedzictwa naturalnego, historycznego  i kulturowego;
 9. Wspieranie lub uczestniczenie w działaniach życia społecznego i gospodarczego, w szczególności w takich dziedzinach jak: przemysł, rolnictwo, usługi, turystyka, ochrona środowiska naturalnego, ochrona zdrowia, dobroczynność i pomoc społeczna, oświata i wychowanie, kultura, sztuka, sport oraz kultura fizyczna, ochrona dóbr kultury w tym zabytków i miejsc pamięci;
 10. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

 

 

Art. 9

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) Organizację festiwali służących prezentacji szerokiego spektrum polskiej aktywności kulturalnej i przeniesienia go na grunt Bieszczadów;

2) Pomoc oraz inicjowanie innych przedsięwzięć także we współpracy z partnerami zagranicznymi.

3) Tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań ludności zamieszkującej teren bieszczadzki i motywowanie ich do wzmożonej aktywności na rzecz realizacji celów Fundacji;

4)  Włączanie się w przedsięwzięcia zbieżne i wpisujące się w cele statutowe Fundacji;

5)  Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej;

6) Współpracę z organami władz państwowych, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, placówkami kultury w zakresie promowania Bieszczadów, w szczególności miejscowości Cisna, i ich specyfiki.

7) Realizowanie zadań zleconych przez organy administracji państwowej, samorządowej oraz osoby prawne i fizyczne;

8) Zainicjowanie i kontrolowanie prac związanych z poszukiwaniem i wykorzystywaniem  historycznych pozostałości minionego okresu oraz tworzenie infrastruktury do ich wykorzystania w celach wynikających z niniejszego Statutu ;

9) Prowadzenie strony internetowej.

10) Prowadzenie innej działaności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

 1. Fundacja realizuje swe cele opisane w art. 7 także poprzez:

– współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji;

– współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie z celami Fundacji.

 1. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego artykułu, działalność wskazana w niniejszym artykule prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego tak odpłatnie, jak i nieodpłatnie.